clanok

Ďateľ - Big Picture hľadá odpovede na otázku, ako funguje svet. Pridáte sa?

16.03.2022  I  11:55

Domáce komentáre

Volám sa Peter Tóth. Už viac ako desaťročie sa súkromne venujem skúmaniu geopolitiky a jej zákonitostí. Obetoval som tejto práci nezanedbateľný čas a nemálo energie. A teraz nadišla chvíľa, aby som svoje poznanie a skúsenosti pretavil do nového projektu s názvom Ďateľ - Big Picture.

Ďateľ - Big Picture bude krátky čas voľne prístupnou službou, no naozaj iba chvíľu. Čoskoro sa pretransformuje na službu platenú a o niekoľko odsekov nižšie sa vzácny čitateľ dozvie, prečo to tak bude.

Predtým však musí nevyhnutne nasledovať vysvetlenie, čo je Ďateľ - Big Picture a prečo nový projekt nesie práve takýto názov.


ČO JE DATEĽ - BIG PICTURE?

Ďateľ - Big Picture je projekt venovaný hľadaniu ťažkých odpovedí na jednoduchú otázku: Ako funguje svet?

Ďateľ - Big Picture sa venuje predovšetkým geopolitike, skúmaniu geografických, ekonomických a politických zákonitostí, ktoré ovplyvňujú konanie štátov v interakcii s inými krajinami, a príčinám vedúcim k obchodným aj ozbrojeným vojnám. Tento projekt sa iba málo zaoberá politickým dianím, spormi a šarvátkami na Slovensku, no venuje pozornosť jeho postaveniu v siločiarach geopolitiky.

Komentátori domáceho a medzinárodného diania často píšu o tom, ako by mal svet fungovať. Ponúkajú zväčša svoje názory na to, ako si predstavujú ideálny svet a ideálny život. Užívajú si komfort snívania o lepšom a krajšom svete a berú na seba úlohu kazateľa, keď majú dojem, že krajiny, národy a ich vodcovia sa nesprávajú tak, ako by sa podľa ich názoru správať mali. Takto dnes fungujú takzvaná žurnalistika hlavného prúdu či alternatívne médiá.

Ďateľ - Big Picture sa nezaoberá tým, kto je dobrý a kto zlý, kto je v práve a kto nie, kto má pravdu a kto nie. Ten, kto je dobrý v očiach Nemca, môže byť zlosynom z pohľadu Poliaka a podobne. Záujmy jedného národa zákonite narážajú na záujmy iného národa. A z pohľadu napĺňania záujmov a potrieb má každý svoju pravdu. Preto nie je z pohľadu geopolitiky podstatné robiť medzi národmi rozhodcu, ale usilovať sa o pochopenie, prečo vo vzájomnej interakcii alebo konfrontácii konajú určitým spôsobom.

Postavenie národov a štátov na geopolitickej šachovnici určujú štyri podstatné momenty: geografia, ekonomika, politika a vojenská sila. Z nich vyplývajú výhody a nevýhody každej krajiny a od nich sa odvodzuje aj ich konanie na základe určitých princípov, ktorým sa hovorí aj geopolitické imperatívy.

Prvoradým záujmom každého štátu je holé prežitie. Správne pochopené a sformulované geopolitické imperatívy sú návodom na úspešné prežitie štátu. Geopolitické imperatívy jednej krajiny narážajú na geopolitické imperatívy iných krajín a práve táto okolnosť robí súčasný svet mimoriadne komplexným a neprehľadným podnikom.

Ďateľ - Big Picture sa usiluje pochopiť a čitateľom sprostredkovať ako tento svet funguje bez toho, aby do svojich analýz vnášal ideologické nánosy a moralistické hodnotenia. Neznamená to, že súčasťou pochopenia geopolitiky nie je aj znalosť toho, aké ideologické či morálne pozadie má rozhodovanie lídrov jednotlivých štátov, no ich hodnotenie ponecháva na čitateľa.


PREČO ĎATEĽ - BIG PICTURE?

Stránka Ďateľ.sk je dobre známa nezanedbateľnému publiku čitateľov. Je voľne prístupná a prezentujem na nej širokú škálu postrehov, názorov a stanovísk. Projekt Ďateľ - Big Picture čiastočne nadväzuje na pôvodnú tradíciu, no úplne vynecháva osobné stanoviská a hodnotenia.

Slovensko-anglický názov Ďateľ - Big Picture je možno pre viacerých prekvapivý, a preto si zaslúži niekoľko slov na vysvetlenie. Názov Ďateľ zjavne poukazuje na to, že zakladateľom a autorom projektu je Peter Tóth. Na druhej strane Big Picture, čo by sa dalo do slovenčiny preložiť aj ako širší obraz skutočnosti, zase naznačuje, že úsilím projektu je sprostredkovať čitateľovi čo najkomplexnejšie odpovede na otázky súvisiace s tým ako svet funguje a prečo to tak je.

Ďateľ - Big Picture nemôže, a preto nechce sľúbiť čitateľovi, že pozná definitívne odpovede na tieto otázky a už vôbec nemôže a nechce tvrdiť, že pozná pravdu o tomto svete v jej úplnosti. No môže a chce prisľúbiť, že urobí všetko preto, aby sa tieto odpovede čo najviac pravde približovali.


PREČO BUDE ĎATEĽ - BIG PICTURE PLATENOU SLUŽBOU?

Písanie osobných názorov je kratochvíľa a možno aj napĺňanie vnútornej potreby vyjadriť sa.

Štúdium zložitých geopolitických vzťahov je práca. Práca náročná na čas. Prácu a čas strávený jej vykonávaním je vždy potrebné zaplatiť. Inak táto služba nemôže fungovať.

Na slovenskom internete existuje množstvo bezplatných stránok a médií. Lenže ani tie nie sú zadarmo. Buď sú preplnené reklamou, alebo majú rôznych vládnych, súkromných a iných sponzorov. A potom ešte existujú médiá preplnené reklamou s plateným obsahom a sponzorským pozadím.

Ďateľ - Big Picture nie je médium, ale výskumný a študijný projekt. Nemá žiadnych sponzorov a nežije z reklamy. Môže existovať iba vďaka čitateľom so záujmom o hľadanie ťažkých odpovedí na jednoduchú otázku o tom, ako funguje tento svet.


Ak vás zaujal projekt Ďateľ - Big Picture, sledujte v najbližších dňoch a týždňoch stránku profil Ďateľ na Facebooku a stránku datel.sk.

Viac informácií už čoskoro!

Najnovšie články

Naozaj by sa rozpadol zahraničnopolitický konsenzus?

23.06.2023  I  14:50

Domáce komentáre

Ako býva zlým zvykom, aj v prípade zahraničnopolitického konsenzu na Slovensku sa mediálny obraz nezhoduje s popisovanou realitou.

Oslávte Prvý máj so službou Ďateľ-Big Picture

26.04.2022  I  10:20

Domáce komentáre

Nadišiel čas. Projekt Ďateľ – Big Picture bude od 1. mája 2022 platenou službou. Na publikovanie denných prehľadov a analýz geopolitického vývoja bude využívať platformu patreon.com.