clanok

Kauza Čistý deň: Čierny deň kariéry doktora Lipšica

14.03.2017  I  21:10

Domáce komentáre

Kauza Čistý deň prelomila dno doterajšieho úpadku verejnej diskusie. Pričinil sa o to advokát Daniel Lipšic, ktorý je dôvodne podozrivý z viacnásobného porušenia zákona.

Daniel Lipšic nevie dôveryhodne vysvetliť, ako sa s ním skontaktovali súčasná a bývalá klientka Čistého dňa. To by však bol najmenší problém, ktorý si tento advokát neuváženým konaním spôsobil. Existuje totiž dôvodné podozrenie, že sa v uplynulých 72 hodinách dopustil viacerých prehreškov proti Trestnému zákonu, Trestnému poriadku a zákonu o advokácii.

Podozrenie z ovplyvňovania poškodenej

Jedno z dievčat, ktoré priviedol Daniel Lipšic na generálnu prokuratúru, je poškodenou v trestnom konaní vo veci ohrozovania mravnej výchovy mládeže (paragraf 211 Trestného zákona). V tomto prípade je podozrivou osobou poslanec Boris Kollár. Pred tým, ako pán Lišpic prišiel s dievčatami na prokuratúru, objavil sa v ich spoločnosti pred kamerami, vyriekol vážne obvinenia na adresu predstaviteľov Čistého dňa. Toto konanie zaváňa ovplyvňovaním poškodenej a svedkyne v jednej osobe.

Tiež nie je bezvýznamná okolnosť, že po neplnoletom dievčati je vyhlásené pátranie. Doktor Lipšic o tom musí vedieť prinajmenšom z médií. Nikomu, ani rodičom, ani polícii neoznámil, že bol v styku s mladistvou osobou, po ktorej je vyhlásené pátranie.

Námet pre generálneho prokurátora

Problémy pána doktora Lipšica so zákonom sa tým nekončia, iba začínajú. Len jedno z dievčat môže byť podľa zákona jeho klientkou – tá plnoletá. Druhá má len 17 rokov, no napriek tomu ju Daniel Lipšic vydáva za svoju klientku. Nielen on, ale aj príslušný prokurátor s veľkou pravdepodobnosťou porušili výsluchom mladistvej osoby v tomto formáte ustanovenia paragrafu 48 odsek 1 a odsek 2 a paragrafu 135 odsek 1 Trestného poriadku (znenie ustanovení viď nižšie). V mene neplnoletej osoby môže splnomocniť advokáta na zastupovanie iba právny zástupca.

Zákon pamätá na situácie, keď mladistvý vypovedá proti rodičovi, k čomu podľa všetkého došlo. V takomto prípade na návrh prokurátora ustanoví súd mladistvej osobe opatrovníka. Práve kvôli podobným situáciám majú sudcovia pohotovostné služby. Nešlo o neodkladný a neopakovateľný úkon, takže táto procedúra mala byť jednoznačne dodržaná.

Vzhľadom na citlivosť témy mal byť k výsluchu neplnoletej osoby prizvaný psychológ alebo pedagóg. Očividne nebol. A to už nie je problém iba Daniela Lipšica, ale aj vypočúvajúceho prokurátora a generálny prokurátor Jaroslav Čižnár by mal jeho postup preveriť.

Hrozba dvoch rokov za mrežami

Advokát Daniel Lipšic sa dopustil mimoriadne neuváženého konania aj informovaním o tom, že nielen disponuje, ale aj neoprávnene manipuluje so zdravotnou dokumentáciou riaditeľa Čistého dňa Petra Tománka. Z pohľadu práva je úplne bezvýznamné, že z nej nevyzradil žiadne informácie. Paragraf 49 zákona o zdravotnej starostlivosti jednoznačne zaväzuje osoby, ktoré sa aj náhodou dostali k informáciám zo zdravotnej dokumentácie, zachovávať o týchto skutočnostiach mlčanlivosť.

Pán doktor Lipšic médiám povedal, že dokumentáciu získal od dôveryhodného zdroja a tiež avizoval, že dokumenty sprístupní orgánom činným v trestnom konaní. Ak svoj úmysel dokoná, Daniel Lipšic a jeho tajomný zdroj sa ako spolupáchatelia vystavia riziku trestného stíhania pre trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi podľa paragrafu 374 odsek 1 písmeno b), odseku 2 písmeno b) Trestného zákona. V prípade preukázania viny by obom hrozil trest odňatia slobody do dvoch rokov, čo v spojení s trestným stíhaním vo veci autonehody, pri ktorej bol usmrtený Emil Kaláber, nie je pre Daniela Lipšica práve svetlá perspektíva.

Protizákonným konaním naspäť do politiky?

Spôsob, akým Daniel Lipšic oznámil, že disponuje zdravotnou dokumentáciou Petra Tománka, vyvoláva oprávnené pobúrenie. Vzhľadom na to, že morálnych sudcov je neúrekom, Ďateľ.sk sa nebude venovať tejto stránke prípadu. Zdôraznime však, že Daniel Lipšic odmieta uviesť identitu osoby, ktorá mu sprístupnila dokumenty o zdravotnom stave riaditeľa Čistého dňa. Ten tajomný zdroj je podľa všetkého spolupáchateľom trestného činu. A krytie trestnej činnosti je tiež v rozpore s Trestným zákonom.

Tieto súvislosti si Daniel Lipšic nepochybne uvedomuje. Prečo aj napriek tomu koná takýmto spôsobom? Zrejme preto, že pred kamerami nevystupuje ako advokát, ale ako človek, ktorý sa usiluje vrátiť do politiky.

Čo na to advokátska komora?

Všetky vyššie uvedené námietky voči konaniu Daniela Lipšica majú ešte jednu implikáciu. Ako advokát je povinný riadiť sa okrem iného aj zákonom o advokácii. Spôsob, akým presadzuje záujmy svojich klientok, vo viacerých bodoch tejto norme odporuje. Preto nie je vylúčené, že jeho postupom sa bude v rámci disciplinárneho konania zaoberať Slovenská advokátska komora.

Pán doktor Lipšic navidomoči bezhlavo riskuje. Nielen preto, že sa vystavuje hrozbe trestného stíhania. Zahráva sa so svojou odbornou povesťou. A ak je naozaj pravda, že už nie je politik, ale iba advokát, prečo ohrozuje svoje jediné živobytie? Pre túto chvíľu je jediným rozumným vysvetlením, že viac ako právo ho priťahuje politika. Nech to stojí, čo to stojí.
§ 48

(1) Ak je poškodená osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak je jej spôsobilosť na právne úkony obmedzená, vykonáva jej práva podľa tohto zákona jej zákonný zástupca, ktorý môže splnomocniť zastupovaním aj organizáciu na pomoc poškodeným.

(2) V prípadoch, v ktorých zákonný zástupca poškodeného nemôže vykonávať svoje práva uvedené v odseku 1 a je nebezpečenstvo z omeškania, predseda senátu a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie ustanovia na výkon týchto práv poškodenému opatrovníka. V prípade trestných činov spáchaných voči blízkej osobe alebo zverenej osobe, ak je poškodeným maloletá osoba, sa za opatrovníka ustanoví najmä štátny orgán alebo poverený zástupca organizácie na pomoc poškodeným. Proti rozhodnutiu o ustanovení opatrovníka je prípustná sťažnosť.

§ 135

(1) Ak je ako svedok vypočúvaná osoba mladšia ako 18 rokov o veciach, ktorých oživovanie v pamäti by vzhľadom na jej vek mohlo nepriaznivo ovplyvňovať jej duševný a mravný vývoj, treba výsluch vykonávať obzvlášť ohľaduplne a po obsahovej stránke tak, aby sa výsluch v ďalšom konaní už nemusel opakovať. K výsluchu sa priberie psychológ alebo znalec, ktorý so zreteľom na predmet výsluchu a stupeň duševného vývoja vypočúvanej osoby prispeje k správnemu vedeniu výsluchu a zástupca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak nie je na výsluchu prítomný opatrovník podľa § 48 ods. 2. Ak to môže prispieť k správnemu vykonaniu výsluchu, prizve sa k výsluchu aj zákonný zástupca alebo pedagóg.

Najnovšie články

Kajúcnik: Bábka v rukách spolitizovanej spravodlivosti

24.01.2022  I  17:21

Domáce komentáre

Nielen trestné stíhanie, ale aj väzobné obmedzenie osobnej slobody občanov sú dnes na Slovensku predmetom ostrých polemík. Vzniká podozrenie, že trestné konanie sa stalo nástrojom politiky. Nie je to rétorická figúra, ale nebezpečný trend, a preto o ňom treba naliehavo hovoriť.

K 29. narodeninám Slovenskej republiky

31.12.2021  I  11:05

Domáce komentáre

Pred 29 rokmi zanikla Československá federatívna republika. Federálne zhromaždenie prijalo ústavný zákon o rozpustení spoločného štátu a 1. januára 1993 začali existovať Slovenská republika a Česká republika ako samostatné štáty. Aj keď nové štáty vznikli predovšetkým z vôle vtedajších politických reprezentácií podporovaných významnou časťou oboch národov, zmena na politickej mape Európy by nebola možná bez širších geopolitických pohybov na kontinente.

Potrebuje Slovensko obrannú dohodu s USA?

20.12.2021  I  12:00

Domáce komentáre

Ministri zahraničných vecí a obrany Ivan Korčok a Jaroslav Naď presadzujú, aby kabinet Eduarda Hegera podpísal Dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. Slovensko malo takmer tri desaťročia pomerne vyvážanú diplomaciu a jeho zahraničná politika reflektovala geopolitické postavenie krajiny v Európe. Súčasná politická reprezentácia túto rovnováhu krok za krokom narúša a robí zo Slovenska satelitný štát.